Home CCS Nieuws Wie zijn wij Wat doen wij Werken bij CCS Bekijk onze nieuwsbrief Contact
< WERKGEBIEDEN
Utiliteit

Zorgsector
MEER WETEN?
Neem dan contact met ons op. Bel 0570-667 000 of
stuur een e-mail
Aanmelden nieuwsbrief
Nu ook te volgen via:Referentieprojecten

Hieronder zijn enkele referenties gegeven
  • Rioolwater verwarmd zwemwater
  • Winkelcentrum Malden
  • WKK TU-Delft
  • Gemeente De Bilt
  • Rioolwarmte bij een gemeente in het oosten van het land
  • Studentenhuisvesting Hoogeveldt
Rioolwater verwarmd zwemwater
Het zwembad van Raalte wordt sinds 2013 verwarmd met rioolwarmte. Van de nabijgelegen waterzuivering komt 'schoon' rioolwater met een temperatuur van 10-15 graden Celcius richting het zwembad. In de buizen zijn warmtewisselaars aangebracht. Met een warmtepomp wordt vervolgens het zwembadwater op temperatuur gebracht. 
Om de gewenste temperaturen te halen wordt 40.000 liter water per uur door een 600 meter lange leiding vanaf de rioolwaterzuivering naar het zwembad gepompt. Door wordt 6 tot 7 graden aan het water onttrokken en via 4 warmtepompen opgewaardeerd tot max. 43 graden Celcius. 
De jaarlijkse besparing voor dit zwembad is zo`n 25.000 euro. Via schermen worden de bezoekers geïnformeerd over dit systeem en de besparingen. 

Winkelcentrum Malden

Malden is een dorpje onder de rook van Nijmegen met ongeveer 11.500 inwoners. Het centrum van Malden wordt gekenmerkt door het overdekte winkelcentrum. Dit winkelcentrum heeft een innovatief duurzaam energiesysteem dat door CCS ontworpen is. Het Winkelcentrum Malden maakt gebruik van een innovatieve en duurzame installatie voor de opwekking en distributie van energie. Het centrum bedient ongeveer honderd afnemers, waaronder 2 supermarkten, 22 woningen en ruim 65 winkels van warmte, koude en elektrische energie. 

Het systeem maakt gebruik van een collectieve installatie. Hierdoor kan er optimaal gebruik gemaakt worden van duurzame energietechnieken, zoals bodemenergie en opwekking van eigen elektriciteit. Het duurzame energiesysteem (DES) levert alle benodigde energie, te weten: elektriciteit, warmte en koude.

De energie uit het DES systeem wordt als energiebron geleverd aan de afnemers, de bewoners van de appartementen en de huurders van de winkelruimten. Voor de afnemers betekent dit dat zij geen eigen systeem nodig hebben, zoals: cv-ketel, airconditioning unit,  condensor en een luchtbehandelingskast. 

Er wordt direct warmte en koude geleverd aan de woning of winkel. Aan de gebruikers wordt de koeling (koude) in de zomer geleverd middels lucht van 16˚C. De warmte wordt ’s winters middels lucht van 18˚C geleverd. De hoeveelheid lucht is gebaseerd op de wettelijke eisen (bouwbesluit) en het gewenste comfort en is twee tot viervoudig. Dit betekent dat de lucht tussen de twee en vier keer per uur ververst wordt. Op basis van de hoeveelheid geleverde koude en warmte wordt jaarlijks een vast bedrag in rekening gebracht. Naast lucht wordt warmte geleverd middels een warmwaternet. Tevens wordt er aan een aantal winkels water geleverd middels een koelwaternet voor de koeling van producten. 


WKK TU-Delft 
De gebouwen van de TU Delft worden verwarmd via een hoog-temperatuur warmtenet. Dit warmtenet wordt verwarmd vanuit één centraal ketelhuis. Dit ketelhuis bevatte twee gasmotoren, die technisch aan het einde van hun levensduur waren.

Aan CCS werd de vraag gesteld of er vanuit economische perspectief in de plaats van deze twee gasmotoren nieuwe motoren geplaatst zouden moeten worden en hoe groot deze motoren zouden moeten zijn. Plaatsing van twee nieuwe motoren was financieel aantrekkelijk en leverde ook een CO2-besparing op. Gezien het warmte- en elektriciteitsgebruik, en de ontwikkelingen in het gebouwenbestand, waren twee motoren met een elektrisch vermogen van 2 MW elk het meest geschikt. Er is gecontroleerd of de fysiek beschikbare ruimte in het ketelhuis daarvoor voldoende is.

Er is een aparte studie verricht om te bepalen of, en zo ja hoe buffers ingepast zouden kunnen worden in de beperkte ruimte van het bestaande gebouw. Er werd een fraaie bouwkundige oplossing gevonden, echter de terugverdientijd was niet dusdanig dat dat de investering op dit moment rechtvaardigde. Het werd aangeraden dat investeringsbedrag aan te wenden voor het reduceren van risico’s (het beter beheersen van de retourtemperatuur van het warmtenet), hetgeen ook past bij het lange-termijn plaatje van de TU Delft.

In het vervolgtraject heeft CCS in samenspraak met de TU Delft een bestek opgesteld, dat Europees aan te besteden was. De aanbesteding zelf is door Hellemans Consultancy uitgevoerd. Bij het maken van het bestek is veel aandacht besteed aan de beste thermische inpassing (in verband met de hoge temperatuur van het warmtenet), een goede energetische prestatie en beter dan wettelijk noodzakelijke emissie. Daarnaast zijn de werkzaamheden afgebakend tussen wat de TU Delft de aanbieder wil laten doen, en wat door anderen wordt geleverd, zodat er later geen onverwachte kosten zijn.

Op dit moment bevindt de Europese aanbesteding zich in de afrondende fase. Het is geprojecteerd dat de jaarlijkse besparing ongeveer 1 miljoen euro bedraagt. De geprojecteerde CO2 reductie (excl methaanslip) bedraagt ongeveer 8400 ton per jaar


Gemeente  De Bilt
Voor de gemeente De Bilt heeft CCS in opdracht van GEO Plan (link naar www.geoplan.nl) een cursus verzorgd op gebied van energiebesparing in gebouwen. In deze tweedaagse cursus heeft CCS zowel een stuk theorie behandeld, als de praktische invulling. Dit laatste gebeurde ondermeer door een rondleiding in de gebouwen, waar ter plekke afspraken gemaakt worden hoe bepaalde zaken op te lossen. 


Rioolwarmte bij een gemeente in het oosten van het land
Rioolwarmte neemt een grote vlucht in ons land. Daar is een goede reden voor. De temperatuur van het rioolwater is gedurende het jaar betrekkelijk constant. Het varieert van circa 10°C in de winter tot 20°C in de zomer. Daarmee is het in de winter een goede warmtebron terwijl het in de zomer juist voor koeling toegepast kan worden. CCS is betrokken bij de realisatie van het eerste Nederlandse project op dit gebied.

Het gaat om een project in het oosten van het land, waarbij warmte uit rioolwater wordt onttrokken om nabijgelegen appartementencomplexen te verwarmen. Momenteel wordt de hoofdleiding van het rioolsysteem vernieuwd. Deze gelegenheid wordt benut om een rioolwarmtewisselaar te installeren. De warmte die aan het rioolstelsel wordt onttrokken, wordt door middel van een warmtepomp geschikt gemaakt om de appartementen te verwarmen. Op deze wijze worden 238 woningen van duurzame warmte voorzien.  

CCS is binnen dit project de adviseur van de gemeente. Wij hebben een uitgebreid haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd, waarin zowel de technische als financiële haalbaarheid zijn onderzocht. Op basis van de resultaten hiervan heeft het project een vervolg gekregen. Nu verzorgen wij de coördinatie binnen het projectteam en zijn tevens verantwoordelijk voor de contacten met (potentiële) leveranciers. CCS vervult daarmee een spilfunctie binnen dit project, zowel op het gebied van kennis als op het gebied van communicatie.


Studentenhuisvesting Hoogeveldt
Bij een groot studentencomplex staan een aantal oudere verwarmingsketels op de nominatie om vervangen te worden, terwijl relatief recent geplaatste ketels blijven staan. In opdracht van een installateur werd gekeken of het mogelijk is om een complex van studentenwoningen op een alternatieve manier te verwarmen, middels warmtekrachtkoppeling. Op dit moment bevat het complex een viertal lokale ketelhuizen, op relatief korte afstand van elkaar. CCS heeft berekend dat het rendabel is om het verwarmingssysteem aan te passen, door centraal in één van de ketelruimtes een gasmotor met buffer te plaatsen, die zowel warmte als elektriciteit opwekt.

De ketelruimtes worden voorzien van warmte via een warmtenet. Echter niet alle lokale ketels verdwijnen. In iedere ketelruimte blijft minimaal één moderne ketel staan, zodat zelfs als het warmtenet uit zou vallen er altijd een bepaalde mate van back-up capaciteit aanwezig is. Het was mogelijk om de recent geplaatste ketels over de ketelruimtes te verdelen, en daarmee kon de WKK een tweetal oudere ketels vervangen. Het geheel, inclusief warmtenet, verdient zichzelf in vier jaar terug, mede door het bloktarief.
 
Postadres: Postbus 780 7400 AT DEVENTER Bezoekadres: Binnensingel 3 7411 PL DEVENTER           Tel. 0570-667000            Email: info@cocos.nl
ONLINE SCANS
 
WKK scan
Houtverbrandingsscan

TOOLS & DOWNLOADS